PROFESSIONALS

SERVEIS NO CONCERTATS

Projecte d’Atenció Farmacèutica davant les Primeres Dispensacions (PPDD)

Es tracta d’un projecte que s’ha treballat coordinadament amb el CatSalut alineat el Pla de Salut 2016-2020. Té l’objectiu de dotar de nou contingut professional al sistema de recepta electrònica, fet que permet disposar de les dades d’intervenció farmacèutica davant de les primeres dispensacions alhora que reforça la funció assistencial. A més, cal recordar que la informació personalitzada que el farmacèutic proporciona a la primera dispensació, abans que l’usuari iniciï el tractament és cabdal per aconseguir-ne un ús el màxim de segur i efectiu.

El projecte consisteix en què en el moment que el farmacèutic consulta el pla de medicació, es visualitzen uns avisos en aquells medicaments que es dispensen per primera vegada a un pacient en el termini dels últims 12 mesos i en el registre de l’atenció farmacèutica proporcionada en aquestes primeres dispensacions. Per la primera fase, s’ha escollit recollir la informació de l’atenció farmacèutica prestada davant de les primeres dispensacions de grups de medicaments que es presenten en formes farmacèutiques complexes o que tenen un estret marge terapèutic. Per això, s’han triat els grups terapèutics dels Inhaladors, Anticoagulants i antiagregants plaquetaris, Insulines i Glucagó.

Per a que el registre pugui dur-se a terme, el farmacèutic ha d’haver superat l’activitat formativa d’Atenció Farmacèutica davant de les primeres dispensacions (PPDD) que està a disposició de tots els farmacèutics col·legiats a la plataforma d’Àgora Sanitària. Aquesta activitat formativa consta de 4 mòduls:

1. Importància de les primeres dispensacions
2. Tractaments d’Insulines i Glucagó
3. Anticoagulants i antiagregants
4. Inhaladors

Per més informació sobre el projecte pots descarregar-te el següent document

Servei de seguiment Farmacoterapèutic amb Sistemes Personalitzats de Dosificació (SPD)

Els farmacèutics, com a professionals integrants del sistema de salut, tenen la missió de garantir l’ús segur, efectiu i eficient dels medicaments que utilitzen els pacients. Els coneixements i les habilitats específics permeten assumir responsabilitats que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans en relació amb la farmacoteràpia que reben.

En aquest sentit, un servei de seguiment farmacoterapèutic comporta diferents fases, totes ineludibles i concatenades: l’entrevista amb el pacient, la cooperació amb la resta de professionals sanitaris, la conciliació terapèutica, la preparació de la medicació de manera individualitzada, la informació, el control i el seguiment del tractament farmacoterapèutic.

Així mateix, cal considerar els sistemes personalitzats de dosificació (SPD) com un sistema de dispensació d’un o més medicaments en un dispositiu de dosificació personalitzada (DDP) que un pacient necessita prendre en una data i moment del dia concrets. Aquest instrument forma part d’un servei més ampli, que va adreçat a determinats pacients i que implica una tasca professional molt més enllà de la pura acció mecànica de preparació dels receptacles dels medicaments.

Les farmàcies que volen prestar aquest servei, d’acord amb la Guia actualitzada de l’any 2014, han de fer una formació específica i adherir-se al conveni de col·laboració per la prestació d’aquest servei subscrit entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX)

Aquest programa forma part dels programes de reducció de danys, on el principal objectiu és el de prevenir la infecció per VIH i altres malalties de transmissió sanguínia per l’ús compartit de xeringues de persones que s’injecten drogues (PQID).

L’abordatge preventiu de la morbimortalitat per drogodependències va en línia amb els últims plans de salut implantats a Catalunya i representa una prioritat d’intervenció en salut comunitària. S’ha demostrat que aquest tipus de programes són una de les estratègies més eficaces, juntament amb la dispensació de metadona, per reduir les conductes de risc associades a el consum de drogues.

A Catalunya aquest programa va ser impulsat durant els anys 90 on algunes farmàcies ja van formar part d’aquests punts d’intercanvis de xeringues. Actualment coexisteixen els serveis específics de l’àmbit de drogues amb punts d’intercanvi de xeringues, com són els centres de reducció de danys, les unitats mòbils de reducció de danys, els equips d’educació al carrer i els centres d’atenció i seguiment, amb els serveis sanitaris a la comunitat com les farmàcies comunitàries i els centres d’atenció primària. Les funcions principals que desenvolupa el/la farmacèutic/a comunitari/a en el marc de el programa són:

  • facilitar el kit o kits a l’usuari i registrar-lo (el registre dels kits facilitats s’envia periòdicament als col·legis corresponents).
  • proporcionar informació i acompanyament relatiu a les normes de el programa
  • facilitar el contacte i la derivació efectiva a centres especialitzats o altres recursos sanitaris i socials per tal de donar una resposta específica a les necessitats detectades

A més, a la farmàcia es disposa d’un contenidor específic on l’usuari pot dipositar la xeringa usada. Fins ara el farmacèutic no ha estat remunerat per la prestació d’aquest servei

Els organismes coordinadors, com són la Subdirecció General de Drogodependències i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Barcelona van elaborar un Pla Funcional per tal de facilitar als professionals farmacèutics d’eines i recursos per la gestió de Programa. Pots descarregar-te’l aquí .

Si estàs interessat en participar en el programa PIX contacta amb el teu col·legi de farmacèutics. Per més informació també pots consultar la pàgina del Programa d’Intercanvi de Xeringues de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya continua treballant amb diversos projectes i pilotatges per ampliar l’oferta de serveis des de les farmàcies

Per més informació sobre les dades d’activitats dels programes i serveis citats en aquest apartat podeu consultar la Memòria anual del Consell.